Terminy spotkań z rodzicami

Termin Tematyka
2022-09-13
  1. Omówienie organizacji nowego roku szkolnego 2022/2023.  

  1. Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami klas – wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.  

  1. Zapoznanie rodziców ze zmianami w systemie oceniania i wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, oraz trybem i warunkami uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

2022-11-08
  1. Spotkanie klasowe z rodzicami – omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych.  

  1. Organizacja imprez świątecznych.

2022-12-13
  1. Indywidualne konsultacje z rodzicami - omówienie spraw dydaktyczno–wychowawczych i postępów uczniów w nauce i zachowaniu. 

2023-01-10
  1. Spotkanie klasowe z rodzicami - przekazanie rodzicom informacji o wynikach w nauce za I półrocze.

2023-04-18
  1. Spotkania klasowe wychowawców z rodzicami: 

- omówienie zasad egzaminów końcowych;  

- analiza postępów w nauce i zachowaniu.  

2023-05-09
  1. Indywidualne konsultacje z rodzicami:  

- przekazanie informacji rodzicom uczniów  niespełniających wymagań edukacyjnych koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej na koniec roku szkolnego,  

- podsumowanie pracy poszczególnych  uczniów w roku szkolnym 2022/2023.