Projekt Unijny „W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach”

Projekt pt. „W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w
Chałupkach”


Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 162 613,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 146 351,82 zł
Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u 32 uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach, poprzez aktywny udział w zajęciach rozwijających wprowadzających w świat eksperymentowania i odkrywania w okresie 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia: 

Rodzaj zajęć

Zajęcia rozwijające z geografii metodą eksperymentu dla klas 4-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z chemii metodą eksperymentu dla klas 7-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z fizyki metodą eksperymentu dla klas 7-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z biologii metodą eksperymentu dla klas 5-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

 

Grupa docelowa została wybrana na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej szkoły, analizy dokumentów tj. analizy wyników ewaluacji oraz analizy wywiadów z rodzicami i uczniami szkoły. Diagnoza wskazała zakres koniecznych do realizacji zajęć, które w ramach projektu zostaną zrealizowane. Przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący.

Na podstawie przeprowadzonej analizy do udziału w projekcie wybrano grupę 32 uczniów. Są to uczniowie zamieszkujący miejscowość Chałupki w Gminie Krzyżanowice i miejscowości ościenne. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV–VIII Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce, zwłaszcza w zakresie nauk przyrodniczych tj. geografii, chemii, fizyki czy biologii.

W roku szkolnym 2018/2019- 10 uczniów posiadało opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 20% uczniów szkoły stanowią uczniowie zdolni ze średnią równą lub wyższą niż 5,0 i tylko 3 uczniów posiada średnią niższą lub równą 3,0. Przeprowadzona analiza wykazuje, że uczniowie zdolni i ambitni stanowią dużą grupę społeczności uczniowskiej. Diagnoza pokazuje konieczność wsparcia uczniów zdolnych, ponieważ uczniowie o wysokim potencjalne intelektualnym, wykazujący zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, chcący pogłębiać swoją wiedzę, nie mogą się rozwijać ze względu na brak oferty zajęć dodatkowych w szkole. Ponadto uczniowie wywodzą się  ze środowiska wiejskiego, w związku z tym mają również ograniczony dostęp do innych niż zająć lekcyjnych, ciekawych form zajęć rozwijających zainteresowania. Grupa ta wymaga zatem szczegółowego wsparcia i podsycenia chęci do dalszej nauki z wykorzystaniem metod poznawczych. Ograniczona w szkole liczba zajęć praktycznych jest efektem niedostatecznego wyposażenia.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną główne założenia projektu, jego cele i rezultaty. Następnie odbędą się spotkania z uczniami oraz rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. Nauczyciele przygotują testy sprawdzające wiedzę uczniów, które przeprowadzone zostaną wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Kryteria rekrutacji:

- test kwalifikacyjny;

- opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników;

- średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach nauczania, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup – zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach.

Regulamin rekrutacji

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz zgłoszeniowy

- Oświadczenie


Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.