REGULAMIN KONKURSU „Historia i rozwój pieniądza w Polsce.”

 

 

Projekt „Schüler als Wirtschaftsexperte”” finansowany jest z Funduszy Unii Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Beneficjent: Gimnazjum w Chałupkach ul.Szkolna 7, 47-460 Chałupki

 

REGULAMIN KONKURSU

Historia i rozwój pieniądza w Polsce.”

 

 

§1 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji Power Point lub też pracy pisemnej

w formie wydruku komputerowego wraz ze zdjęciami na temat: „Historia i rozwój pieniądza w Polsce.”

2. Prace konkursowe powinny uwzględniać tematykę projektu.

3.Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum w Chałupkach.

4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi własnoręcznie oryginalność swojego pomysłu.

5. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w wersji papierowej, elektronicznej (CD, DVD, email) do pani Marii Gołąbek.

6. Prace muszą być złożone w wyznaczonym terminie trwania konkursu (17.02.2014 – 28.02.2014).

7. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:

a) spełnienie wymogów określonych regulaminem

b) tematyka pracy

c) kreatywność, oryginalność

d) zainteresowanie tematem

8. Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z koordynatora projektu i nauczycieli wchodzących w skład grupy projektowej.

9. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.

10. W konkursie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody dla I, II, III miejsca.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 04.03.2014 r.

12. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu

 

Koordynator projektu

Wstecz