Terminy spotkań z rodzicami

Termin Tematyka
2023-09-12
  1. Omówienie organizacji nowego roku szkolnego 2023/2024. 
  2. Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami klas – wybór przedstawicieli do Rady Rodziców. 
  3. Zapoznanie rodziców ze zmianami w systemie oceniania i wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, oraz trybem i warunkami uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

2024-01-25
  1. Spotkanie klasowe z rodzicami:  

  •  przekazanie rodzicom informacji o  wynikach w nauce i zachowaniu za Ipółrocze. 

  • podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. 

2024-05-06
  1. Spotkania klasowe wychowawców z rodzicami:  
  • przekazanie informacji rodzicom uczniów niespełniających wymagań edukacyjnych koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej na koniec roku szkolnego,  
  • podsumowanie pracy poszczególnych uczniów w roku szkolnym 2023/2024.