Terminy spotkań z rodzicami

Termin Tematyka
2021-09-07
  1. Omówienie organizacji nowego roku szkolnego 2021/2022. 

  1. Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami klas – wybór przedstawicieli do Rady Rodziców. 

  1. Zapoznanie rodziców ze zmianami w systemie oceniania i wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, oraz trybem i warunkami uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2021-11-09
  1. Spotkanie klasowe z rodzicami – omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych. 

  1. Organizacja imprez świątecznych.

2021-12-14
  1. Indywidualne konsultacje z rodzicami - omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych. 

  1. Przekazanie pisemnej informacji (poprzez dziennik elektroniczny lub pisemnie) rodzicom uczniów niespełniających wymagań edukacyjnych koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej za I półrocze 2021/2022. 

2022-02-01
  1. Spotkanie klasowe z rodzicami - przekazanie rodzicom informacji o wynikach w nauce za I półrocze.

2022-04-26
  1. Spotkania klasowe wychowawców z rodzicami. 

           - omówienie zasad egzaminów końcowych; 

           - analiza postępów w nauce i zachowaniu.

2022-05-17
  1. Indywidualne konsultacje z rodzicami: 

            - przekazanie informacji rodzicom uczniów niespełniających wymagań edukacyjnych koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej  na koniec roku szkolnego, 

            - podsumowanie pracy poszczególnych uczniów w roku szkolnym 2021/2022.