Terminy spotkań z rodzicami

Termin Tematyka
2018-09-11

1) Omówienie organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019

3) Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami klas - wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

4) Zapoznanie rodziców ze zmianami w systemie oceniania i wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny.

5) Omówienie zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu po klasie ósmej SP
2018-11-27

Spotkanie ogólne oraz spotkania klasowe z rodzicami:

  • omówienie spraw wychowawczych oraz postępów w nauce;
  • organizacja imprez świątecznych;
2018-12-18
10-18 grudnia 2018r.:
Przekazanie pisemnej informacji rodzicom (poprzez dziennik elektroniczny lub pisemnie) uczniów niespełniających wymagań edukacyjnych koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej za I półrocze 2018/2019.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci spotkań indywidulanych.
2019-01-22

Spotkanie ogólne oraz konsultacje indywidualne z rodzicami:

  • przekazanie rodzicom informacji o wynikach w nauce za I półrocze;
  • sprawy dydaktyczno-organizacyjne.

 

2019-03-12

1) Spotkanie ogólne oraz konsultacje indywidualne z rodzicami w klasach.

2) Przypomnienie zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu po klasie ósmej

2019-05-14

1) Konsultacje indywidualne z rodzicami:

  • przekazanie informacji rodzicom uczniów niespełniających wymagań edukacyjnych koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej na koniec roku szkolnego, (przewidywane oceny roczne poszczególnych uczniów podane zostaną  w terminie 28 maja - 4 czerwca 2019)
  • wstepne podsumowanie pracy poszczególnych uczniów w roku szkolnym 2018/2019.