KONKURS NA LOGO PROJEKTU COMENIUS!!!

Projekt „Schüler als Wirtschaftsexperte”” finansowany jest z Funduszy Unii Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Beneficjent: Gimnazjum w Chałupkach ul.Szkolna 7, 47-460 Chałupki

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

Schüler als Wirtschaftsexperte”

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w konkursie na logo projektu Comenius „Schüler als Wirtschaftsexperte”.

§1 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo projektu Comenius „Schüler als Wirtschaftsexperte”.

2. Prace konkursowe powinny uwzględniać tematykę projektu.

3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu Comenius „Schüler als Wirtschaftsexperte” oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych.

§2 Zasady konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum w Chałupkach.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu dowolną techniką plastyczną lub dostępnymi metodami IT (graficzny program komputerowy).

3. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden projekt.

4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi własnoręcznie oryginalność swojego pomysłu.

5. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w wersji papierowej, elektronicznej (CD, DVD, email) do pani Marii Gołąbek lub pani Maddaleny Jóźwin.

6. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.

7. Prace muszą być złożone w wyznaczonym terminie trwania konkursu (28.10.2013 -07.11.2013).

8. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:

a) spełnienie wymogów określonych regulaminem

b) tematyka logo związana z projektem

c) kreatywność, oryginalność

d) estetyka

e) walory użytkowe projektu

f) kolejność zgłoszeń

9. Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z koordynatora projektu i nauczycieli wchodzących w skład grupy projektowej.

10. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.

11. W konkursie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody dla I, II, III miejsca.

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 12.11.2013 r.

13. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminuZalecenia odnośnie logo:

-powinno zawierać symbole walut partnerów w projekcie( Węgry, Polska, Słowacja), barwy narodowe państw biorących udział oraz motyw przewodni- uczniowie ekspertami gospodarki.

Koordynator projektu

 

Wstecz