Nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (dawne PGR-y).  

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:

1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.

2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania  zakupu tych rzeczy (np. w ramach zdalnej Szkoły).

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:

1. Oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

3. Wykaz - informację o wyborze sprzętu;

4. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR. 

Komplet dokumentów można składać w sekretariacie szkoły do 29.10.2021 r. W razie pytań prosimy o kontakt ze szkołą.

(to są zał. 3,    3.1,    3.2,    3.3,    3.4  )

Wstecz