30 września ostatecznie zakończyliśmy pracę nad projektem

Główne cele zrealizowanego projektu.

Celem projektu było między innymi wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między placówkami oświatowymi w Europie, realizacja celów projektu, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius dało nam możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Jednym z celów było również sprzeciwienie się błędnemu przekonaniu, że bliższa integracja europejska zmniejsza nasze poczucie tożsamości lokalnej, regionalnej lub krajowej. Dodatkowo - zrozumienie korzyści, jakie ściślejsze więzi europejskie oferują swoim obywatelom pod względem kulturalnym, edukacyjnym i ekonomicznym. Projekt zapewnił pozytywny obraz Unii Europejskiej. Chcemy promować nie tylko korzyści bliższej integracji z naszymi partnerami, ale naświetlić długoterminowe ekonomiczne, kulturalne, społeczne korzyści, których osiągnięcia nasi uczniowie mogą oczekiwać, będąc częścią Europy. Zachęcaliśmy naszych uczniów do przedsiębiorczości przez rozwój innowacyjnego podejścia do technologii komunikacyjnych. Mieliśmy na uwadze dotarcie do wszystkich uczniów: zaniedbanych, przeciętnych i bardzo utalentowanych. Projekt poruszał tematy istotne dla rozwoju naukowego młodych ludzi, które obejmują wiele umiejętności życiowych i zainspirują młodych ludzi zapałem do uczenia się. Wyniki były ambitne, ale osiągalne.

Główną zasadą było stawienie wyzwania błędnemu mniemaniu, że obywatelstwo europejskie zagraża poczuciu naszej narodowej tożsamości i przez to skonfrontowanie negatywnego spojrzenia na Europę często popieranego przez media i zaoferowanie alternatywy do zaściankowego pojęcia narodowości. Celem najważniejszym było wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami od samego początku trwania projektu, poznanie kultury finansowej krajów partnerskich, realizowanie edukacji gospodarczej, poprawa komunikacji w j.obcym, między innymi poprzez nowoczesne technologie informacyjne. Wszystkie cele zostały osiągnięte z sukcesem. Celem naszego działania było podniesienie jakości pracy szkoły poprzez: wzbogacanie umiejętności nauczycieli szkół partnerskich poprzez rozpowszechnianie wiedzy zdobytej dzięki dzieleniu się tzw. "dobrymi praktykami", wprowadzonymi w życie w każdej ze szkół i omawianymi w czasie regularnych spotkań nauczycieli. Zobrazowanie modelu rozwoju umiejętności wspólnego uczenia się oraz efektów rozwoju tejże umiejętności, także wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (strategia inkluzji społecznej). Stwarzanie sprzyjających warunków rozwoju dla różnych aspektów umiejętności budowania zespołu oraz wprowadzenie tych działań do szkolnego programu, promując tym samym samodzielność i niezależność uczniów. Stworzenie środowiska nauki, w którym było możliwe poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na przygotowanie pracy zespołowej oraz refleksję nad jej efektywnością. Podniesienie jakości nauczania i rozpowszechnianie "dobrych praktyk" poprzez obserwację pracy oraz wzajemne uczenie się w zespołach, zarówno w naszej szkole jak i szkołach partnerskich. Zapoznanie się ze sposobami pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształtowaniem umiejętności tworzenia zespołu i budowania wzajemnego zaufania w różnych środowiskach kulturowych. Budowanie wśród nauczycieli postawy pewności i zaufania w planowaniu oraz konstruowaniu ćwiczeń wykorzystujących pracę w grupach, bez względu na wiek, przedmiot zajęć czy też specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Wzajemna współpraca w celu stworzenia i umocnienia refleksyjnych zespołów nauczycielskich. Najważniejsze również dla nas było wychować świadomych, oszczędnych, odpowiedzialnych obywateli UE, którzy w aktywny sposób włączą się w rozwój gospodarczy naszego kraju, a tym samym w rozwój całej UE.

 

Jaka była wartość dodana projektu wynikająca ze współpracy na poziomie europejskim?

Istotnym skutkiem współpracy pomiędzy krajami partnerskimi były wolne od uprzedzeń wzajemne relacje między uczestnikami, co bezpośrednio wyniknęło z wymiany informacji oraz w czasie tworzenia produktów projektu. Poznanie historycznego dziedzictwa innych narodów umożliwiło zrozumienie ich dzisiejszej sytuacji. Zburzenie stereotypów oraz uprzedzeń wzmocniło wzajemny szacunek. Oczekuje się przy tym długotrwałych kontaktów korespondencyjnych między uczniami, co do dnia dzisiejszego ma miejsce. Dzięki komunikacji pisemnej oraz słownej uczniowie poszerzali swoje kompetencje językowe, co motywowało ich do pogłębiania nauki języków obcych. Dzięki działaniom projektowym wzmocnione zostały kontakty ze środowiskiem lokalnym.

Innymi efektami współpracy są również: przedstawienie i wdrożenie nowych metody nauczania, wzrost motywacji uczniów, zapoznanie się nauczycieli z nowymi metodami prowadzenia lekcji, umocnienie się w pracy zespołowej, poprawa jakości współpracy ze środowiskiem lokalnym, rodzicami i instytucjami oraz partnerami europejskimi.

Podstawowym aspektem projektów szkolnych o wymiarze europejskim jest wzmocnienie tolerancji i wzajemnego poszanowania państw partnerskich. Ten cel udało nam się z sukcesem osiągnąć. Poprzez wzajemne kontakty wzrosła świadomość i samoocena uczniów. Mogli oni poznać świat gospodarki i finansów nie tylko swojego kraju, ale też krajów partnerskich, który w świadomy sposób porównywali. Zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji internetowej był nie tylko środkiem do opracowania i zbierania potrzebnych informacji, ale przede wszystkim służył do wzajemnej komunikacji, powstania produktów końcowych ich prezentacji oraz publikowaniu. Poprzez język komunikacji niemiecki została również wspierana i wymagana nauka tego języka. . Podczas trwania projektu nauczyciele mogli poznać różne systemy edukacji, poznać wprowadzenie pewnych pojęć i jednostek w innych krajach porównać metodykę i dydaktykę nauczania oraz podyskutować o wadach i zaletach poszczególnych systemów. Uzyskane informacje zostały przekazane innym nauczycielom i dyrektorom szkół, co wspomagało bardzo rozwój nauczania w placówkach i ciągły ich rozwój o fachowe opinie lub też propozycje czy pomysły.

Wstecz