Ogłoszenie Samorządu Uczniowskiego

Ogłoszenie Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski, działający już pod egidą nowego przewodniczącego, dostosował się do obecnej sytuacji i również przechodzi na pracę online.

Oto zmodyfikowany Regulamin jego pracy w roku szkolnym 2020/2021:

1.Konkurs Ekstraklasa przeznaczony jest dla wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Chałupkach.  

2.Konkurs polega na zdobywaniu punktów w I i II półroczu roku szkolnego. 

3.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I –III SP, klasy V–VIII SP.

4.Punkty zostają przyznane za: 

a)wykonanie gazetek i tematyczny wystrój sal : 0 –10 pkt. (z powodu epidemii zamiast gazetek- zadania dla klas online). 

b)udział klasy w „dniach bez jedynki”: 0 –10 pkt. (online).

c)udział klasy w akcjach charytatywnych i recyklingowych np. zbieranie makulatury, nakrętek: 0 –10 pkt. 

d)udział klasy w konkursach organizowanych przez SU i innych konkursach szkolnych (w zależności od przyznanych punktów): 0 –10 pkt.  

e)osiągnięcia: 

✓za osobę wyróżnioną: 10 pkt. 

✓za osobę z zachowaniem wzorowym: 10 pkt.  

✓za osobę z zachowaniem bardzo dobrym: 5 pkt. 

 ✓za osobę ze stuprocentową frekwencją: 10 pkt. 

 5.W przypadku podpunktów b) i c) punkty przyznawane są w następujący sposób: liczba osób biorąca udział w akcji x 100% / liczba uczniów w klasie. Wynik procentowy jest zaokrąglany do pełnych dziesiątek i dzielony przez 10.  

6.W przypadku podpunktu d) punkty przydziela nauczyciel organizujący konkurs.  

7.Pod koniec pierwszego półrocza następuje śródroczne podliczenie zdobytych punktów.  

8.Zakończenie konkursu i wręczenie nagród następuje na koniec roku szkolnego.

 

Oliwier Wolny, Gabriela Zygar 

 

Wstecz